Učni listi

Geometrijska konstrukcija hiperbole

Učni list o tem, kako v GeoGebri konstruiramo hiperbolo.