Zbirke vprašanj

Geometrija v ravnini

1. Osnovni pojmi geometrije

Izberi ustrezno poimenovanje pojmov:
Daljica, ki je pravokotna na stranico in poteka skozi nasprotno oglišče.
Daljica, ki poteka od razpolovišča stranice do nasprotnega oglišča.
Premica, ki je pravokotna na stranico in jo razpolavlja.
Premica, ki razpolavlja kot.
Presečišče simetral kotov
Presečišče simetral stranic
Presečišče daljic, ki potekajo od razpolovišča stranice do nasprotnega oglišča.
Presečišče daljic, ki so pravokotne na eno stranico in potekajo skozi nasprotno oglišče.


2. Simetrala enakokrakega trikotnika

V enakokrakem trikotniku je
Središče trikotniku očrtane krožnice je presečišče
Togi premik, ki ne ohranja orientacije trikotnika je


3. Vrste kotov

Poimenuj kote:
Kot, ki nima nobene notranje točke.
Kot enak 360 stopinj
Kot, katerega kraka sestavljata premico.
Kot, ki je skladen svojemu suplementarnemu kotu.
Kot, ki je manjši od svojega suplementarnega kota.
Kot, ki je večji od svojega suplementarnega kota.


4. Lastnosti enakostraničnega trikotnika

Katere lastnosti ima enakostranični trikotnik?


5. Lastnosti paralelograma

Katere lastnosti ima paralelogram?


6. Lastnosti romba

Katere lastnosti ima romb?


7. Lastnosti trapeza

Katere lastnosti ima trapez?


8. Težiščnica

Težiščnica na stranico trikotnika je:


9. Notranji koti enakokrakega trikotnika

Koliko meri notranji kot ob osnovnici v enakokrakem trikotniku, če meri kot ob vrhu 45 stopinj? (kot decimalno ločilo uporabi piko)


10. Diagonala kvadrata

Diagonala kvadrata je dvakratnik njegove stranice.


11. Diagonala paralelograma

Diagonala paralelograma razdeli paralelogram na dva skladna trikotnika.


12. Diagonala trapeza

Diagonala trapeza razdeli trapez na dva trikotnika z enako ploščino.


13. Diagonale paralelograma

Diagonali v paralelogramu sta pravokotni in se razpolavljata.


14. Romb, kvadrat

Kvadrat je romb.


15. Višina

Višina na izbrano stranico razdeli trikotnik na dva trikotnika z enako ploščino.