Zbirke vprašanj

Številske množice

1. Kriteriji deljivosti

Za navedena števila izberite pravilne kriterije deljivosti.
število 2
število 3
število 4
število 5
število 8
število 9


2. Kriteriji deljivosti

Za navedena števila izberite pravilne kriterije deljivosti.
število 10
število 3
število 25
število 5
število 8
število 9


3. Številske množice

Poveži.
Unija množice racionalnih in iracionalnih števil
Presek množice racionalnih in iracionalnih števil
Presek množice racionalnih in realnih števil


4. Vrste intervalov

Določi vrsto intervala.
[a,b]
(a,b)
(a,b]


5. Množica med dvema številoma

Naj bosta a in b dve takšni realni števili, da velja a < b. Množico med a in b imenujemo .


6. Četrti koren

Znotraj množice realnih števil lahko računamo četrti koren za:


7. Kubični koren

Znotraj množice realnih števil lahko računamo kubični koren za:


8. Kvadratni koren

Znotraj množice realnih števil lahko računamo kvadratni koren za:


9. Sedmi koren

Znotraj množice realnih števil lahko računamo sedmi koren za:


10. Določi iracionalna števila

Katera izmed naštetih števil so iracionalna?


11. Kub

Poimenuj formulo za razstavljanje: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$.


12. Vsota kubov

Poimenuj formulo za razstavljanje: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.


13. Razlika kvadratov

Poimenuj formulo za razstavljanje: $a^2 - b^2 = (a - b)(a+b)$.


14. Lastnosti absolutne vrednosti

Za absolutno vrednost velja:


15. Lastnosti naravnih celih števil

Katera izmed spodnjih trditev ni pravilna:


16. Osnovni izrek o deljenju

Osnovni izrek o deljenju pravi, da velja:


17. Računanje z ulomki

Izračunaj $$\frac{b-a}{a-c}$$, če je $$\frac{b}{a}=\frac{9}{4}$$ in $$\frac{a}{c}=\frac{5}{3}$$


18. Razlika trimestnih števil

Koliko je razlika med največjim trimestnim številom sestavljenim iz samih različnih števk in najmanjšim trimestnim številom sestavljenim iz samih različnih števk.


19. Vloženost številskih množic

Katera slika prikazuje pravilno relacijo med številskimi množicami?

4
(a)

3
(b)

2
(c)
1
(d)20. Večkratniki

Petkratnik nekega števila je za 9 večji od njegovega dvakratnika. Katero število je to?


21. Množice

Množica, ki vsebuje vse elemente dveh množic, je njun-a


22. Unija racionalnih in iracionalnih števil

Množica realnih števil je unija racionalnih in iracionalnih števil.